மீண்டும் சில சுட்டிகள். சமீபத்தில் படித்ததில் பிடித்தது.

  1. சேவியர் எழுதிய அறிவியல் புனைகதை ஏலி ஏலி லெமா சபக்தானி
  2. அரைபிளேடு எழுதிய கல்யாணராமனுக்கு லவ்வு மேரேஜி – குறும்பான முழு நீள கதை
  3. சரவ் எழுதிய திருமணம் 1.0