தமிழ் படத்தில் டாக்டர் வசனங்கள்
தமிழன் என்று சொல்லடா ! தலை நிமிர்ந்து நில்லடா !
பிரிதல் -ஒரு கவிதை
லொட்டு லொஸ்க்கு – (நம்பர் தியரி)