நான்காம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அப்பா,
எங்கள் உள்ளத்தில் வாழ ஆரம்பித்து, இன்றோடு நான்கு ஆண்டுகள்…
இன்றல்ல நேற்றல்ல எப்போதும் உங்கள் நினைவில் வாழ்கிறோம்.

sadish